Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

Akkreditering

Scandinavian Certification AS innehar akkreditering for sertifiseringer etter følgende internasjonale standarder:
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 39001, ISO 45001

Vår akkreditering er gitt med identifikasjonsnummeret MSYS019. For enkelte standarder er det ytterligere detaljeringer. 

Kontakt oss gjerne for å høre mer.

Vi er akkrediterte for Iso sertifisering
Vi er akkrediterte for Iso sertifisering

Våre akkrediterte tjenester leveres med Norsk Akkreditering

Norsk akkreditering er Norges nasjonale akkrediteringsorgan for teknisk akkreditering og er etablert som et forvaltningsorgan av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i Lov om det frie varebytte i EØS (EU-forordning 765/2008).

Akkreditering er den offisielle godkjenningen for at tjenester utføres i samsvar med en internasjonal standard. Akkreditering er en uavhengig vurdering av en virksomhets kompetanse, integritet og uavhengighet. Som akkreditert virksomhet viser man til omverdenen at man overholder aktuelle standarder og krav, og dette bekreftes av en uavhengig tredjepart.

Anerkjennelse innen EØS

EØS-vareloven er en norsk lov som gjør EUs forordninger nr. 764/2008 og 765/2008 til en del av norsk rett. Forordningene regulerer medlemsstater i EU og EØS sin adgang til å forby markedsføring av varer som er lovlig markedsført i andre land, og innfører tiltak for å forhindre at nasjonale krav til godkjenning av varer svekker det frie varebyttet. Forordningen sikrer at tjenester levert med Norsk Akkreditering er anerkjent i hele EØS området.

Global anerkjennelse

Norsk akkreditering deltar aktivt i det europeiske og internasjonale samarbeidet om akkreditering. Etaten er signatar til alle multilaterale avtaler om gjensidig aksept av akkreditering for ordninger der vi har akkrediterte virksomheter i Norge. Dette gir internasjonal tillit til rapporter og sertifikat utstedt av norske akkrediterte virksomheter. 


Norsk akkreditering har signert de europeiske, verdensomspennende avtaler om gjensidig godkjenning av akkreditering. Dette omfatter EA sine avtaler om gjensidig aksept av akkreditering. 

Norsk akkreditering er medlem av IAF og har og signert d internasjonale avtalene om gjensidig aksept av akkreditering som IAF har opprettet