Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

Vilkår for bruk av sertifikater, logoer og akkrediteringsmerke.

1.0 Introduksjon

Disse retningslinjene er utarbeidet for å gi en klar redegjørelse for bruk av sertifikater og logoer i sertifiserte foretak.

Retningslinjene dekker de krav som er nedfelt i vilkår publisert av Norsk Akkreditering (NA).

Definisjoner:

I dette dokumentet er følgende definisjoner lagt til grunn.

Sertifisert foretak: Organisasjon som enten er, har vært eller utgir seg for å være sertifisert og som benytter sertifikater, logoer eller akkrediteringsmerke tilhørende Scandinavian Certification AS.

Scandinavian Certification AS: Akkreditert sertifiseringsorgan som leverer sertifisering og rettmessig eier av logo og som har autorisasjon til å benytte akkrediteringsmerke.

Akkreditering: Akkreditering er den offisielle godkjenningen for at tjenester utføres i samsvar med en internasjonal standard.

Sertifisert: Sertifisering er en prosess der en organisasjon eller et individ vurderes mot et sett med forhåndsbestemte standarder. Hvis foretaket oppfyller standardene, tildeles de et sertifikat og oppnår statusen «sertifisert». Sertifiseringen er utført av et akkreditert sertifiseringsorgan.

Akkrediteringsmerke: Merke som henviser til akkrediteringsmyndighet og identifiserer akkreditert part.

2.0 Generelt

Sertifiserte foretak som er sertifisert under Scandinavian Certification AS sine akkrediterte ordninger har rett til å benytte vår logo og vårt akkrediteringsmerke.

Sertifiserte foretaks bruk av sertifikater, logoer og akkrediteringsmerket skal være i samsvar med disse retningslinjene.

Ved sertifiserte foretaks bruk av akkrediteringsmerket skal dette være utformet som beskrevet i denne retningslinjen og alltid sammen med Scandinavian Certification sin logo.

Akkrediteringsmerket og Scandinavian Certification sin logo tillates ikke brukt på kalibreringsbevis, prøvningsrapporter, sertifikater eller tilsvarende dokumenter utarbeidet av sertifiserte foretak og heller ikke på sertifiserte produkter.

3.0 Samsvar med sertifisert omfang

Bruk av akkrediteringsmerket skal være klart begrenset til de aktiviteter som er sertifisert av Scandinavian Certification AS under vårt akkrediteringsomfang. Akkrediteringsmerket skal framkomme kun i kombinasjon med Scandinavian Certification AS sin logo.

Referanse til akkreditert sertifisering i en bedrift med sertifisert ledelsessystem skal ikke gi inntrykk av akkreditert produktsertifisering. Den sertifiserte organisasjonen skal ikke sette akkrediteringsmerket på produkter eller emballasje.

Likeledes skal sertifisering av ledelsessystemer for sertifisert foretak som leverer tjenester ikke føre til at akkrediteringsmerket settes på noen produkter som er relatert til tjenestene.

4.0 Akkrediteringsmerke

Akkrediteringsmerket er bygget opp av logoen til Norsk Akkreditering, med kronen i det norske riksvåpen over bokstavene N og A som et stilisert symbol og teksten «Norsk Akkreditering». Alternativt med engelsk tekst «Norwegian Accreditation». Sentrert under Norsk akkrediterings logo, skal referansen til akkreditert organisasjon fremkomme.

Sertifiserte kunder vil motta logo for bruk, fra Scandinavian Certification AS.

4.1 Farge

Norsk Akkrediterings logo skal gjengis i sort med stilisert «N» i rødt – farge PMS 485 (ved trykking i 4 farger trykkes «N» i 100% magenta – 100% gul). Alternativt kan logoen trykkes i helt sort, eller – for bruk på mørk bakgrunn – i helt hvit.

· Papirkvalitet

Akkrediteringsmerket kan trykkes på papir med en kvalitet som sikrer at rødfargen i logoen for Norsk Akkreditering «N» gjengis korrekt ut fra en visuell vurdering og teksten er tydelig.

· Logo og akkrediteringsmerke

Størrelsen på akkrediteringsmerket skal ikke være større enn Scandinavian Certification sin logo, eller urimelig stor i forhold til annet innhold. Akkrediteringsmerket skal trykkes umiddelbart til høyre for Scandinavian Certification sin logo.

Logo skal kun benyttes i de farger og størrelsesforhold slik det mottas fra Scandinavian Certification AS.

5.0 Bruk av sertifikater, logo og akkrediteringsmerke

· Generelt

Sertifikater og akkrediteringsmerker skal brukes slik at:

  • sertifiserings- og akkrediteringsordningen ikke bringes i miskreditt
  • det ikke skapes tvil om omfanget som er sertifisert
  • det ikke gis inntrykk av at et produkt eller en tjeneste er sertifisert
  • det ikke gis inntrykk av at sertifisert foretak er akkreditert

· Reklamemateriell og brev

Sertifisert virksomhet kan benytte Scandinavian Certification AS sin logo sammen med akkrediteringsmerket. Dette kan benyttes i reklamemateriell og brev som gir en generell presentasjon av virksomheten, eller som spesielt beskriver akkrediteringsomfanget.

Dersom reklamemateriellet eller brevet også beskriver aktiviteter som ikke faller under akkrediteringsomfanget skal dette klart fremgå i beskrivelsen av disse aktivitetene.

Logo og akkrediteringsmerke tillates ikke brukt på visittkort.

Den sertifiserte virksomheten må aldri i annonser, reklamemateriell eller på annen måte gi inntrykk av at det er sertifisert ut over det som fremkommer av sertifikatet. Slikt misbruk kan i verste fall medføre inndragelse av sertifikatet.

· Rett til bruk

For å være berettiget til å bruke Scandinavian Certification AS sin logo og akkrediteringsmerket skal virksomheten:

  • ha gyldig sertifisering utstedt av Scandinavian Certification AS
  • tilfredsstille gjeldende vilkår for å være sertifisert

· Bruk av logo og akkrediteringsmerke under suspensjon

Ved suspensjon, skal virksomheten umiddelbart slutte å bruke logo og akkrediteringsmerke.

Virksomheten plikter å følge de krav gitt i dette dokumentet, også når sertifiseringen er suspendert.

Ved suspensjon kan sertifisert foretak, etter skriftlig tillatelse fra Scandinavian Certification, gis anledning til å benytte brevhoder eller dokumenter med merket eller fulltekst referanse til sertifisering under avtalte betingelser og innen en periode spesifisert av Scandinavian Certification.

· Bruk av logo og akkrediteringsmerke ved tilbaketrekking av sertifisering

Dersom virksomheten skulle få sitt sertifikat trukket skal all bruk av Scandinavian Certification AS sine logoer og akkrediteringsmerket opphøre umiddelbart.

5.7 Overtredelse og overtredelsesgebyr

Bruk av logoer, akkrediteringsmerke og sertifikater i strid med kravene vil bli påtalt og krevd endret. Dersom påleggene ikke følges, kan Scandinavian Certification AS trekke sertifiseringen tilbake. Dersom virksomheten benytter Scandinavian Certification AS sin logo, akkrediteringsmerke eller sertifikater etter tilbaketrekking, eller uten å inneha gyldig sertifisering, kan Scandinavian Certification AS kreve økonomisk erstatning fra virksomheten tilsvarende beløpet virksomheten ville blitt fakturert fra Scandinavian Certification AS for sertifiseringen.