Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

ISO 14001

Iso 14001 standard - ledelsessystem for miljø
Iso 14001 standard - ledelsessystem for miljø

ISO 14001 Ledelsessystem for ytre miljø.

Balanse mellom miljø, samfunn og økonomi anses som avgjørende for å kunne dekke nåtidens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners evne til å dekke sine behov. Målet om bærekraftig utvikling oppnås ved å balansere disse tre bærekraftsøylene. ISO 14001:2015 gir organisasjoner en ramme for å beskytte miljøet og reagere på endrede miljøforhold i balanse med sosioøkonomiske behov. Den angir krav som gjør det mulig for organisasjoner å oppnå tiltenkt resultat for sitt ledelsessystem for miljø.  

En systematisk tilnærming til miljøforvaltning kan gi den øverste ledelsen informasjon til å bygge suksess på lang sikt og skape muligheter for å bidra til bærekraftig utvikling ved å:

 • beskytte miljøet ved å forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning;
 • dempe de potensielt uheldige virkningene av miljøforhold på organisasjonen;
 • hjelpe organisasjonen til å overholde forpliktelser;
 • oppnå bedre miljøprestasjon;
 • styre eller påvirke måten organisasjonens produkter og tjenester blir utformet, produsert, distribuert, forbrukt og avhendet på ved å bruke et livsløpsperspektiv som kan hindre at miljøpåvirkning utilsiktet forskyves til andre stadier i livsløpet;
 • få økonomiske og driftsmessige fordeler som kan oppnås ved å implementere miljøriktige alternativer som styrker organisasjonens markedsposisjon;
 • kommunisere miljøinformasjon til relevante interesseparter.

Implementering av et ledelsessystem i henhold til ISO 14001 kan ha både intern og ekstern effekt på din organisasjon. Eksempler kan være; 

Eksempler på Interne effekter:

 • Fornøyde ansatte
 • Reduksjon av avfall og avfallskostnader
 • Redusert energiforbruk
 • Forbyggende beredskap
 • Samsvar med lover og forskrifter

Eksempler på ekstern effekt:

 • Styrket omdømme
 • Bedret leverandør score
 • Troverdig bærekrafstrapportering
 • Konkurransedyktig når miljø er et kriterie

Implementering av ISO 14001 kan bidra med å oppnå bærekraftsmål innen;