Iso sertifisering av ledelsessystemer
Iso sertifisering av ledelsessystemer

Vår policy

1. Policy

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk.

Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standardene
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes.
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
  • Tidsfrister overholdes
  • God kundefokus opprettholdes
  • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger

2. Policy for uavhengighet og upartiskhet

Scandinavian Certification AS skal opptre som et uavhengig og upartisk sertifiseringsorgan basert på følgende kriterier:

 • Vårt personell skal ikke utføre revisjoner av systemer de selv har vært med på å etablere.
 • Vårt personell skal ikke gjennomføre revisjon av ledelsessystem som de har arbeidet med eller gjennomført interne revisjoner av.
 • Det skal gå minimum 2 år før vårt personell kan revidere ledelsessystemer som de tidligere har vært involvert i utvikling, vedlikehold, etableringsarbeid eller 1-parts revisjoner.
 • Scandinavian Certification AS skal ikke gjennomføre 1-parts revisjoner for egne kunder.
 • Scandinavian Certification AS skal ikke tilby konsulent tjenester som kan påvirke vår uavhengighet.
 • Kunder skal ha mulighet til å helt eller delvis avvise revisjonspersonell, grunnet revisjonspersonellets uavhengighet. 

Scandinavian Certification AS vurderer mulige interessekonflikter i forbindelse med våre oppdrag. Vårt personell skal signere en taushets- og uavhengighetserklæring som forplikter til å varsle selskapet dersom det skulle oppstå brudd på vår politikk for uavhengighet og upartiskhet.

Saker som skulle oppstå, avdekkes eller meldes av eksterne parter skal loggføres og gjennomgås.