ISO inkluderer krav til bærekraft

20.03.2024

Til støtte for ISO London-erklæringen om klimaendringer vedtok ISO en resolusjon som vil resultere i to nye teksterklæringer legges til en rekke eksisterende standarder for styringssystemer, og vil bli inkludert i alle nye standarder under utvikling/revisjon, for å ivareta behovet for å vurdere effekten av klimaendringer på evnen til å oppnå de tiltenkte resultatene av styringssystemet. Endringene vil
innføres innledningsvis som endringer i disse publiserte standardene.

Bærekraft
Bærekraft

Endringer i standardene:

4.1 Forstå organisasjonen og dens kontekst.
Organisasjonen skal avgjøre eksterne og interne forhold som er relevante for organisasjonens formål og
som påvirker dens evne til å oppnå det tiltenkte resultatet (e) av sitt ledelsessystem .
Lagt til: Organisasjonen skal avgjøre om klimaendringer er en aktuell problemstilling.

4.2 Forstå interessenters behov og forventninger.
Organisasjonen skal bestemme:

• de interesserte parter som er relevante for ledelsessystem .
• de relevante kravene til disse interessentene.
• hvilke av disse kravene som vil bli adressert gjennom ledelsessystem .
Lagt til: MERK: Relevante interessenter kan ha krav knyttet til klimaendringer

Forventninger til sertifiserte organisasjoner

Sertifiserte organisasjoner skal sørge for at de har vurdert aspekter og risikoer knyttet til klimaendringer innenfor utvikling, vedlikehold og effektivitet i sitt eget ledelsessystem(er).Klimaendringer, sammen med andre spørsmål, bør vurderes som relevante eller ikke, og i så fall vurderes innenfor en vurdering av risiko, innenfor rammen av standardene for ledelsessystemer. Når en organisasjon driver mer enn ett ledelsessystem (for eksempel kvalitetsstyring og helse- og sikkerhetsstyring), bør den sikre at klimaendringer, dersom de anses å være relevante, vurderes innenfor rammen av hver standard. Noen aspekter og risikoer knyttet til klimaendringer kan være av generell karakter, uavhengig av gjeldende ledelsessystemomfang eller bransjen (f.eks. når det er knyttet til overholdelse av regelverk eller operasjonell tilpasningsevne og organisatorisk motstandskraft), mens andre vil bli spesifikt indeksert til kravene i ledelsessystemstandardene, til bestemte bransjer (f.eks. energiproduksjon, landbruk og fiskeri) og til egenskaper ved organisasjonen (f.eks. geografisk beliggenhet, arten av forsyningskjeden eller dynamikken i arbeidsstyrken).

Som sertifiseringsorgan vil vi:

Sikre at organisasjonen har tatt stilling til interne og eksterne spørsmål relatert til klimaendringer, og vurdert hvordan dette kan påvirke i utviklingen, vedlikeholdet og effektiviteten av ledelsessystemene, som påkrevd i standardenes punkter 4.1 og 4.2. Vi vil følge opp hvordan organisasjonen har identifisert og avgjort om klimaendringer er relevante, og hvordan dette er ivaretatt i ledelsessystemet inkludert i; mål, forbedringsarbeid, tiltak og handlingsplaner. I tilfeller hvor organisasjonen ikke har identifiserte relevante emner for klimaendringer, skal vi sikre at prosessen for å komme frem til dette var virkningsfull og effektiv.

Endringer i ISO-standarder og sertifikater.
ISO-standardene vil gå gjennom ISO-endringsprosessen, men det er ikke forventet nødvendig å utstede et revidert sertifikat.

Hvordan klimaendringer kan påvirke virksomheten:
Endringer i temperatur, vannstand og naturressurser kan føre til at organisasjoner endrer produksjonsprosesser, materialer, utvikling og produkter. Det skiftende miljøet kan også skape etterspørsel etter løsninger på økologiske problemer.

Klimaendringer kan også medføre endringer i lover og regler samt de driftstillatelsen bedriften har.

Hvordan påvirker klimaendringene helse og sikkerhet på arbeidsplassen?
Klimaendringer kan sette innendørs og utendørs arbeidstakere i større risiko for varmerelaterte sykdommer, som heteslag og utmattelse, spesielt i jobber som er fysisk krevende. Varmerelatert tretthet kan også påvirke en arbeidstakers årvåkenhet mot jobbrelaterte farer, noe som kan øke sjansen for skade eller død. Klimaendringer som bidrar til mer ekstremvær representerer også en betydelig risiko knyttet til utendørs arbeid gjennom, nedkjøling, frostskader, trafikkuhell, skred og ras samt vanskeligere tilgjengelige nødetater.